NYERJ PÁROS PIZZÁZÁST – Donna Mamma nyereményjáték

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 A Donna Mamma Pizza Napoletana  Facebook és/vagy Instagram oldalán meghirdetett játék (https://www.instagram.com/donnamammapizzanapoletana/)

(„Játék”) szervezője a Pizzaburger  Kft.( Adószám: 26613884242 Cégjegyzékszám: 01 09 335152 Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 11. 3. emelet 2.) („Szervező”).


2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját, nyilvános Instagram profillal („Profil”;) rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1 a https://www.facebook.com/donnamammapizza/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook” vagy ”Instagram”) található „Donna Mamma Pizza Napoletana” elnevezésű Facebook rajongói oldal („Rajongói oldal”) felületén, és a https://www.instagram.com/donnamammapizzanapoletana/ domain alatti üzenőfali játékkal „Játék” játszik, – amely során teljesíti legalább egyszer a játékidőszakok feladatait, nyertessége esetére – a Szervező rendelkezésére bocsátja, 2.1.2. pontban meghatározott adatait, továbbá

2.1.2 elfogadja a jelen játékszabályzatban (” Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (Facebook név, Facebook ID, Instagram ID és e-mail cím) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt:” Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos a Játék időtartama alatt a játékban meghatározott időszakonként egy (1 db) Pályázat beküldésére jogosult.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Donna Mamma Pizza Napoletana dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook/Instagram profil törlése stb.) a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját, nyilvános Instagram, vagy Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram, vagy Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervezőket mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezőket az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020.12.17. 20:00 órától 2020.12.22. 23:59 óráig tart.

4. A JÁTÉK MENETE: NYERTES PÁLYÁZATOK

4.1. A Szervező a Játék során a Rajongói oldalakon teszi elérhetővé a játék posztot, amellyel a Játékosok a Játék időtartama alatt játszhatnak. A játék során a rajongóknak az Instagram-on vagy a Facebook-on kell kommentben betagelni, azt az ismerősüket, akivel elfogyasztana egy páros Donna Mamma pizza lakomát.

4.1.1 A Poszt(ok) tartalma a következő:

🍕‼️ NYERJ PÁROS PIZZÁZÁST ‼️🍕

Nyerj egy páros pizza lakomát, amit érintkezésmentesen kiszállítunk neked (2 db tetszőleges pizza + 2 db üdítő)!

Ha szeretnél részt venni a játékban nincs más dolgod, mint:

👉🏼 Kövess minket Instagram-on: @donnamammapizzanapoletana

👇🏼 Kommentben említsd meg azt, akivel szívesen befalnád a nyereményt! (Ha több barátodat is megjelölöd külön kommentekben, nagyobb esélyed lesz nyerni!)

☝🏼 Sorsolás: 2020. December 23. (Szerda)

A sorsoláson csak azok vehetnek részt, akik az összes pontot teljesítették! 🤞🏼 Az eredményhirdetés a sztorinkban fog megjelenni, illetve a nyertest külön üzenetben is értesíteni fogjuk.

A játék 2020.12.22. 23:59-ig tart.

Játékszabályzatunkat a www.donnamamma.hu/nyeremenyjatek oldalon találod. Az Instagram vagy a Facebook semmilyen formában nem vesz részt a játék szervezésében.

Sok szerencsét! 🍕 #DonnaMamma


4.2 Sorsolás

4.2.1 Szervező egy (1) Játék során összesen egy (2) alkalommal tart sorsolást a sorsolás időpontjáig beérkezett érvényes pályázatok között, az Instagram-on és a Facebookon részt vett játékosok között 1-1 db nyereményt sorsol ki. A pályázatok beérkezését követő 48 órában a Szervező székhelyén (cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 11. 3. emelet 2.) kerül sor. A sorsolások háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében történnek a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a tagok aláírásukkal hitelesítenek.

4.2.2 A Szervező minden egyes sorsoláson összesen 2 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kihúzásuk sorrendjében válnak jogosulttá a díjra a 3. pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes részvétele bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a részvételével összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremények:

Az adott játék nyereményét a Szervező a Játék kihirdetésével megegyező Facebook és/vagy Instagram posztban teszi közzé.

4.4. A Játék során 1 Játékos 1 alkalommal nyerhet. A Nyeremény másra nem ruházható át, és készpénzre nem váltható.

4.5 A nyeremény 2db szabadon választható Pizza + 2db üdítő

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a sorsolás napját követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Játékos Facebook/Instagram profiljához tartozó e-mail címen (” Értesítés”), és/vagy a Facebook-on/Instagram-on történő üzenetküldéssel. Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést követően 5 (öt) munkanapon belül megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (név, telefonszám, cím, e-mail cím) Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Nyereményt a Szervező elektronikus úton juttatja el a nyertesnek az általa megadott e-mail címre. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervezők terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére más lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 Szervezők, mint adatkezelők és adatfeldolgozók a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2 nyertesség esetén nevüket és Facebook és Instagram profilképüket a Szervezők minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Pizzaburger  Kft., 1088 Budapest, Rákóczi út 11. 3. emelet 2. címén vagy az [email protected] e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

7.3. Az adatok kezelője: Pizzaburger Kft.

Adatkezelési nyilvántartási szám: promócióival kapcsolatos adatkezelés: NAIH-102062/2016

Az adatok feldolgozását a Pizzaburger Kft. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 11. 3. emelet 2.), mint adatfeldolgozó végzi.

7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervezők érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőktől nem követelheti.

8.3. A Szervezők kizárják a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook vagy Instagram profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

8.6. Szervezők kizárják a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

8.7. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz vagy Instagram-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook vagy az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik. (This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.)

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is.

Budapest, 2020. december 17.

Donna Mamma Pizza Napoletana